Οι τρεις αγροτικοί κόσμοι

Η σύνδεση των αγροτών ή ομάδων παραγωγών με την παγκόσμια αγροτοβιομηχανία είτε μέσω συμβολαίων με τις επιχειρήσεις τροφίμων είτε απευθείας με το λιανεμπόριο φαίνεται να είναι αρκετά επωφελής για μία μικρή μειοψηφία των αγροτών που μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που επιβάλλουν οι μεγάλοι αυτοί αγοραστές. Η μερίδα αυτή αποτελεί τον αγροτικό κόσμο 1.

Στο άλλο άκρο βρίσκονται αυτοί που δεν έχουν γη και παλεύουν για την επιβίωση ως εργαζόμενοι σε χωράφια άλλων (αγροτικός κόσμος 3), ενώ ανάμεσα τους υπάρχει μία συνεχώς μειούμενη μερίδα παραγωγών με μικρό γεωργικό κλήρο που παράγουν μη διαφοροποιημένα προϊόντα και κερδίζουν ένα μέτριο εισόδημα για την οικογένειά τους (αγροτικός κόσμος 2). Την πραγματικότητα αυτή συναντάμε τόσο στο Βορρά όσο και το Νότο.

Ο αγροτικός κόσμος 1 και 3 συνδέονται πολλές φορές άμεσα καθώς οι εργαζόμενοι τόσο στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και στο λιανεμπόριο προέρχονται από αγροτικές περιοχές που δεν μπορούσαν να τους παρέχουν τα απαραίτητα για την επιβίωση. Μεγάλο μέρος των εργαζομένων αυτών ζει παράνομα στις χώρες που τους φιλοξενούν αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερη εκμετάλλευση και ρατσισμό.

Ένα μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης παραμένει κρυφό από τους καταναλωτές μέχρι κάποια τραγωδία να το κάνει ορατό. Περισσότεροι από 170000 είναι οι θάνατοι εργαζομένων στη γεωργία κάθε χρόνο από κάποιο ‘εργατικό ατύχημα’, με ποσοστό θνησιμότητας διπλάσιο από κάθε άλλο εργαζόμενο.