Νόμοι για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.
  • warning: Missing argument 2 for l() in /var/espiv/www/drupal/includes/common.inc on line 1632.

Plugin <em></em> Not Found για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12-3-2001).

Plugin <em></em> Not Found (22-9-2003) σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς,| και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

Plugin <em></em> Not Found για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

Plugin <em></em> Not Found, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

Plugin <em></em> Not Found για «τα νεοφανή τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων», εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 1996 και εφαρμόστηκε το ίδιο έτος. Ο Κανονισμός αυτός επιβάλλει τον έλεγχο των τροφίμων που προέρχονται ή συνίστανται από ΓΤΟ (Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή σε πρόσθετα τροφίμων, αρτυματικές ουσίες και διαλύτες εκχύλισης)

Plugin <em></em> Not Found για την καθιέρωση συστήµατος σχηµατισµού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς.

Για αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα του Plugin <em></em> Not Found -> ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -> ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -> Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί